VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Phê duyệt bổ sung lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

21/NQ-HĐNDTải file đính kèm