VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về viêc phân công và uỷ quyền cho Thường trực HĐND huyện giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

19/NQ-HĐNDTải file đính kèm