Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 1
Ông Võ Minh Thuận
- Sinh ngày 17/3/1978
- Cử nhân Luật, Điều tra tội phạm
- Trưởng Công an huyện