Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 6
Ông Trần Thanh Lâm
- Sinh ngày 08/08/1976
- Đại học Quân sự
- Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện