Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 4
Ông Phan Thanh Biên
- Sinh ngày: 30/4/1977
- Cử nhân Quản lý Công nghiệp; Thạc sỹ Quản lý Hành chính công
- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện