Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 5
Ông Phạm Hữu Trí
- Sinh ngày 10/11/1975
- Kỹ sư Quản lý đất đai
- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy