Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 5
Ông Nguyễn Xuân Dũng
- Sinh ngày 12/12/1978
- Đại học ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
- Phó Trưởng Ban Pháp chế