Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 3
Ông Nguyễn Quang Việt
- Sinh ngày 07/11/1978
- Kỹ sư Lâm Nghiệp
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy