Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 6
Ông Lê Văn Phong
- Sinh ngày 20/04/1977
- Cử nhân Luật, Kỹ sư xây dựng
- Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện