Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 6
Ông Lâm Tiến Đạt
- Sinh ngày: 23/10/1988
- Đại học Quản trị Kinh doanh
- Phó Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện