Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 3
Ông Đỗ Hoài Nam
- Sinh ngày 09/05/1980
- Cử nhân Công tác tư tưởng
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy