Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 6
Ông Đinh Nho Thính
- Sinh ngày 06/02/1984
- Đại học ngành Lịch sử Việt Nam
- Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 8