Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 5
Bà Trương Thị Lan Phương
- Sinh ngày 02/01/1986
- Đại học Quản trị Kinh doanh
- Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khu dân cư số 5