Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 3
Bà Phạm Thị Mỹ Tố Uyên
- Sinh ngày 25/6/1981
- Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
- Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng Công nhân lao động Côn Đảo