Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 3
Bà Nguyễn Thị Trình
- Sinh ngày 20/10/1972
- Cử nhân Xã hội học
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện