Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 3
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
- Sinh ngày 11/11/1978
- Đại học ngành Quản trị Kinh doanh; Đại học ngành Luật Kinh tế
- Phó trưởng trạm Cung cấp nước huyện