Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 1
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Sinh ngày 02/06/1978
- Cử nhân chuyên ngành bảo tồn bảo tàng
- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Phó Chủ tịch HĐND huyện