VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết bãi bỏ Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết 34/NQ-HĐND ngày 22/7//2011 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, ấp, khu phố

Tài liệu đính kèm:

54/2017/NQ-HĐNDTải file đính kèm