VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi trả cho số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2018

Tài liệu đính kèm:

53/NQ-HĐNDTải file đính kèm