Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 5
Ông Đỗ Phi Phúc
- Sinh ngày 5/10/1991
- Kỹ sư môi trường
- Bí thư Huyện đoàn